Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος και μοναδικός αναστολέας της IL-17A που δύναται να μεταβάλλει την πορεία της ψωρίασης

novartis_ new logo

 

Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η μεταβολή της νόσου, η Novartis ξεκίνησε τη μελέτη STEPIn για την αξιολόγηση της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με πρόσφατης έναρξης μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση2

 

Αθήνα, 2 Μαΐου, 2017 Η Novartis ανακοίνωσε νέα δεδομένα που υποδεικνύουν, για πρώτη φορά, ότι η σεκουκινουμάμπη μπορεί να μεταβάλλει την πορεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης οδηγώντας σε μακροχρόνια κάθαρση του δέρματος χωρίς θεραπεία1. Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος και μοναδικός αναστολέας IL-17A για τον οποίο έχει αναφερθεί αυτή η πιθανότητα μεταβολής της νόσου. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο 13ο ετήσιο συνέδριο δερματολογίας (Annual Maui Derm for Dermatologists 2017), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μάουι της Χαβάης, και στο οποίο η Novartis παρουσίασε 14 εργασίες.

 

Μετά από ένα έτος θεραπείας με σεκουκινουμάμπη, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν είτε συνεχή θεραπεία, είτε να διακόψουν τη θεραπεία μέχρι να υποτροπιάσουν. Οι ασθενείς που λάμβαναν συνεχή θεραπεία διατήρησαν το υψηλό τους επίπεδο ανταπόκρισης. Από τους ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία, το 21% των ασθενών με ψωρίαση διατήρησε καθαρό δέρμα για έως και ένα χρόνο χωρίς θεραπεία και το 10% διατήρησε το καθαρό δέρμα μετά από δύο χρόνια χωρίς θεραπεία1. Οι ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια νόσου ήταν πιθανότερο να υποτροπιάσουν, υποδεικνύοντας ότι η πρώιμη παρέμβαση αυξάνει την πιθανότητα μη υποτροπής1.

 

Προηγούμενα δεδομένα έχουν δείξει ότι η σεκουκινουμάμπη, ένας πλήρως ανθρώπινος,  αναστολέας της κυτοκίνης IL-17A, επιτυγχάνει μακροχρόνια καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (PASI 90 έως PASI 100) σε ποσοστό έως και 80% των ασθενών  με θεραπεία έως και τέσσερα έτη 3,4.

 

«Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η σεκουκινουμάμπη  μπορεί να δράσει πέρα της απλής θεραπείας των συμπτωμάτων και ότι θα μπορούσε πραγματικά να μεταβάλλει την πορεία της ψωρίασης, και επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της πρώιμης παρέμβασης» δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. «Η δυνατότητα αλλαγής της πορείας της νόσου είναι ο απώτερος στόχος της θεραπείας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε στη μελέτη STEPIn ώστε να κατανοήσουμε περαιτέρω τη δυνατότητα μεταβολής της νόσου με τη σεκουκινουμάμπη.»

 

 

Αυτά είναι τα πρώτα ισχυρά μακροχρόνια δεδομένα για την ψωρίαση μετά από διακοπή της θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά (από τη μελέτη επέκτασης A2302E1) δείχνουν ότι οι χαμηλές βαθμολογίες στον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI) διατηρήθηκαν μετά από τη διακοπή της θεραπείας μετά από ένα χρόνο θεραπείας με τη σεκουκινουμάμπη (βαθμολογία PASI 2,9 μετά από 1 έτος και 1,7 μετά από 2 έτη χωρίς φάρμακο, έναντι 20,5 και 19,2 αντίστοιχα στην αρχική εκτίμηση)1. Επιπρόσθετα, από τους 120 ασθενείς που εμφάνισαν ανταπόκριση με PASI 75 και μετέβησαν σε εικονικό φάρμακο στο ένα έτος, το 21% δεν υποτροπίασε μετά από ένα έτος και το 10% δεν υποτροπίασε μετά από δύο χρόνια χωρίς θεραπεία.1 Οι ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια νόσου πριν από τη θεραπεία με σεκουκινουμάμπη ήταν πιθανότερο να υποτροπιάσουν, γεγονός που υπογραμμίζει την πιθανή σημασία της πρώιμης θεραπείας.1 Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα  μεταβολής της νόσου με τη σεκουκινουμάμπη, η Novartis έχει ξεκινήσει τη μελέτη STEPIn για να εκτιμηθεί η πρώιμη παρέμβαση με τη σεκουκινουμάμπη σε ασθενείς με ψωρίαση πρόσφατης έναρξης. Στόχος της μελέτης είναι ο καθορισμός μίας καινοτόμου στρατηγικής θεραπείας των ασθενών με πρόσφατη εμφάνιση μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, παρέχοντας δεδομένα που θα μας πληροφορούν για τη χρήση της πρώιμης θεραπείας.2

 

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. 80.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής.5

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. Lebwohl M et al. Long-term psoriasis control following Secukinumab discontinuation indicated disease modification of moderate to severe psoriasis. Presented as a poster presentation at the 13th Annual Maui Derm for Dermatologists 2017. 20-24th March 2017.
 2. Novartis Pharmaceuticals. Study of the Efficacy of Early Intervention With Secukinumab 300 mg s.c. Compared to Narrow-band UVB in Patients With New-onset Moderate to Severe Plaque Psoriasis (STEPIn). In: ClinicalTrials.gov. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000 – 20170303. Available from: http://clinicaltrials.gov/show/NCT03020199  NLM Identifier: NCT03020199.
 3. Blauvelt A et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate-to-severe plaque psoriasis up to 1 year: Results from the CLEAR study. J Am Acad Dermatol. September 2016. Available from http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2016.08.008 Epub ahead of print.
 4. Kirkham BW et al. Interleukin-17A: a unique pathway in immune-mediated diseases: psoriasis, psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Immunology. 2014; 141:133–142.
 5. Data on file. March 2017.
 6. Bissonnette R et al. Secukinumab maintains high levels of efficacy through 4 years of treatments: results from an extension to a phase 3 study (SCULPTURE). Presented as a late breaking abstract at the European Academy of Dermatology and Venereology 2016. 1st October 2016.
 7. Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Limited. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accessed February 2017.
 8. Secukinumab [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp, 2016.
 9. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) World Psoriasis Day website. “About Psoriasis.” Available at: http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=114. Accessed September 2016
 10. National Psoriasis Foundation. Psoriatic disease: about psoriasis. Available at: psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed February 2017.
 11. Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. 2014; 74:423-441.